Sanasto

Tämä on kansallisille pitkäaikaissäilytyspalveluille laadittu yleinen sanasto. Sanasto avaa toimintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita käytetään kansallisten pitkäaikaissäilytyspalveluiden dokumentaatioissa ja määrityksissä.

FIN ENG SWE SELITE
Aineisto Content Material PAS-palveluihin siirretyt digitaaliset objektit ja niiden metatiedot. Aineisto on PAS-palveluissa tapahtuvan säilyttämisen kohde.
Aineistotyyppi Content type Materialtyp Aineiston tyyppi sisällön mukaan luokiteltuna; mm. teksti, ääni, elävä kuva, kuva, verkkoarkisto, tietokanta.
Bittitason säilyttäminen Bit-level preservation Tekniskt bevarande Bittitason säilyttäminen on prosessi, jossa varmistetaan että aineistojen alkuperäiset bittijonot säilyvät muuttumattomina ja voidaan toistaa nykyaikaisilla laitteilla. Prosessiin kuuluu muun muassa aktiivinen eheyden tarkastaminen ja kopioiden hallinta.
Datanhallinta Data management Lagringsmodul OAIS-viitemallin mukainen PAS-palvelun päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joita käytetään käsiteltäessä ja toimitettaessa edelleen säilytyspaketteja.
Digitaalinen allekirjoitus Digital signature Digital signatur Digitaalisessa muodossa oleva tieto, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun digitaaliseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden todentamisen välineenä (Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003)
Digitaalinen objekti Digital object Digitalt objekt Objekti, joka koostuu joukosta bittijonoja.
Eheys, eheyden tarkistaminen Integrity Beständighet, kontroll av beständighet Eheyden tarkistamisella tarkoitetaan sitä, että säilytettävän datan (tiedoston, bittijonon) sisällöstä tietyllä algoritmilla laskettua tarkistussummaa verrataan samasta datasta aikaisemmin laskettuun tarkistussummaan. Vertailun perusteella voidaan luotettavasti havaita mahdolliset muutokset datassa. Vertaa aitous ja tarkistussumma.
Eheystieto Fixity information Information om beständighet Tieto, jonka avulla voidaan varmistaa, ettei tietosisältö ole muuttunut huomaamatta. Esimerkiksi tiedoston tiivistealgoritmin (MD5) tarkistussumma.
Emulaatio Emulation Emulering Vanhentuneen käyttöjärjestelmä- ja sovellusohjelmistoympäristön käytön mahdollis-taminen uudistuneessa laiteympäristössä, siten että alkuperäinen käyttökokemus säilyy. Emulaatio voidaan toteuttaa joko ohjelmisto-tasolla (esimerkiksi DOS-käyttöjärjestelmän emulointi) tai laitteistotasolla (esimerkiksi Intel 80386-prosessorin emulointi).
Fairdata PAS-palvelu Digital Preservation Service for Research Data LDB-tjänsten för forskningsdata  
Hallinnollinen metatieto Administrative metadata Administrativa metadata Metatieto jonka avulla digitaalinen aineisto on hallittavissa ja säilytettävissä. Osa-alueet ovat tekninen, käyttöoikeuksiin liittyvä sekä pitkäaikaissäilytyksen metatieto. Perinteinen ns. kuvaileva metatieto sisältää hallinnollisen metatiedon elementtejä, mutta ei yhtä kattavasti kuin varsinaiset hallinnollisen metatiedon formaatit kuten still-kuvien teknisen metatiedon MIX.
Hyödyntävä organisaatio Partner organization Kundorganisation PAS-palvelua digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen käyttävä laitos tai muu toimija.
Jakelu Dissemination Distribution OAIS-viitemallin mukainen PAS-palvelun päätoiminto, joka käsittää ne palvelut ja toiminnot, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää PAS-palveluun tallennettuja tietosisältöjä.
Jakelupaketti (DIP) Dissemination Information Package Informationspaket för distribution (DIP) OAIS-viitemallin mukainen tietopaketti, Dissemination Information Package (DIP).
Kohdeyhteisö Designated Community Identifierad målgrupp OAIS-viitemallin mukainen tietty ryhmä potentiaalisia käyttäjiä, joiden pitäisi pystyä ymmärtämään tiettyä tietokokonaisuutta. Kohdeyhteisö voi koostua useista eri käyttäjäyhteisöistä.
Kontekstitieto Context Information Kontextinformation Tieto, joka kuvaa tietosisällön suhdetta ympäristöönsä. Tämä sisältää myös tiedon siitä, miksi tietosisältö on luotu ja miten se suhteutuu muihin tietosisältöihin.
Kopiointi Copying Kopiering Digitaalisen datan kopiointi muistivälineeltä toiselle. Tallennustekniikasta riippuen data ei välttämättä säily bittitasolla samana, mutta muistivälineelle tallennettujen digitaalisten objektien sisältö ja ulkoasu ei muutu. Esimerkiksi kiintolevylle tallennettujen Office-dokumenttien kopioiminen CD ROM -levylle.
Kulttuuriperintö-PAS-palvelu Digital Preservation Service for Cultural Heritage LDB-tjänsten för digitala kulturarv  
Kuvaileva metatieto, kuvailutieto Descriptive metadata Beskrivande metadata Aineiston löytämisen, tunnistamisen, valinnan sekä käyttöön saamisen ja ymmärrettävyyden edellyttämien metatietojen kokonaisuus. Kohdetta kuvaileva metatieto, jonka hyödyntävä organisaatio tallentaa siirtopakettiin.
Käyttörajoitusten metatieto Rights metadata Metadata om rättigheter Käyttörajoitusten metatieto kuvaa rajoitukset niin aineiston käytölle kuin säilyttämiselle.
Looginen säilyttäminen Logical preservation Logiskt bevarande Looginen säilyttäminen on prosessi, jossa varmistetaan että tiedostot, joista aineisto koostuu, säilyvät teknisesti ymmärrettävinä ja luettavina riippumatta teknologioissa tapahtuvista muutoksista. Prosessiin kuuluu muun muassa huolellinen säilytyksen suunnittelu, tiedostomuoto migraatiot ja riittävistä teknisistä metatiedoista huolehtiminen.
Lähdemetatieto Source metadata Metadata om ursprungskälla Lähdemetatiedon avulla kuvataan alkuperäisen, analogisen tai digitaalisen aineiston, metatiedot. Esim. jos säilytettävä aineisto on digitoitu kirja, lähdemetatiedoissa voidaan kuvata fyysisen kirjan metatiedot.
Manifestaatio Manifestation Manifestation FRBR-mallin termi, joka tarkoittaa teoksen fyysistä ilmentymää. Esimerkiksi painettu kirja tai digitoidun kirjan PDF- ja OOXML-versiot.
Metatieto Metadata Metadata Aineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden hallintaa ja käsittelyä koko elinkaaren ajan kuvaavaa tietoa. Metatietoa voidaan käyttää muun muassa aineiston hakuun, paikallistamiseen, pitkäaikaissäilyttämiseen ja tunnistamiseen.
METS-dokumentti METS file METS-dokument METS-profiilin mukainen tiedosto, joka on OAIS-mallin mukaisen tietopaketin osa.
METS-profiili METS-profile METS-profil Määrittelee miten METS-skeemaa käytetään tietyssä ympäristössä siten, että tietopaketti sisältää kaiken pitkäaikaissäilyttämisen ja aineiston hyödyntämisen kannalta tarpeellisen tiedon.
METS-skeema METS schema METS-schema METS-standardin mukaisen dokumentin rakenne XML-muodossa
Migraatio Migration Migrering Tapahtuma, jossa säilytyspaketin tietosisältöä tai säilytystietoa muutetaan. Esimerkiksi siirtokelpoisen PDF-tiedoston muuntaminen säilytyskelpoiseen PDF/A tiedostomuotoon.
Normalisointi Normalization Normalisering Tapahtuma, jossa objekti muunnetaan säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon. Tapahtuma on migraatiotapahtuman tarkennus.
OAIS-viitemalli Open Archival Information System OAIS-referensmodell Pitkäaikaissäilytyksen OAIS-viitemallia ja sen määrittelevää standardia ISO 14721:2012 (suomennos SFS 5972) käytetään useimpien pitkäaikaissäilytys- ja digitaalisten pitkäaikaissäilytysjärjestelmien suunnittelun lähtökohtana.
Paketointikomponentti Pre-ingest tool Verktyg för leveranspaket Ohjelmakirjasto, jolla voidaan tuottaa PAS-määritysten mukainen siirtopaketti.
Paketointipalvelu Packaging service Tjänst för skapande av leveranspaket PAS-palvelun tarjoama sovellus, joka mm. laskee aineistolle (tiedostoille) tarkistussumman ja auttaa koostamaan halutusta aineisto-kokonaisuudesta siirtopaketin.
Paketointitieto Packaging information (PI) Paketeringsinformation Osa säilytettävään informaatioon liitettävää metatietoa. Se kertoo alkuperäisen aineiston tiedostonimet ja hakemistorakenteen.
Palvelusopimus Service contract Tjänsteavtal Hyödyntävän organisaation kanssa solmittava sopimus PAS-palvelun hyödyntämisestä.
PAS käyttöönotto Deployment Ibruktagande av LDB Prosessi, jolla organisaatio liittyy PAS-palvelun hyödyntäjäksi
PAS-arkisto Archive OAIS-Arkiv OAIS-viitemallin suomennoksessa käytetty termi PAS-palvelulle.
PAS-palvelu Digital preservation service LDB-service Kulttuuriperintöaineistojen tai tutkimuksen PAS-palvelu
PAS-ratkaisu Digital preservation system LDB-lösning Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä, jota käytetään PAS-palveluiden tuottamisessa. PAS-ratkaisu keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin, joita liittyy erityisesti aineistojen ns. bittitason säilytykseen.
Pitkäaikaissäilyttäminen (PAS) Digital preservation Långsiktigt digital bevarande (LDB) OAIS viitemallin mukainen toiminta, jolla tietoa säilytetään pitkäaikaisesti kohdeyhteisölle itsenäisesti ymmärrettävässä muodossa ja siten, että tiedon autenttisuus voidaan taata.
Pääsy Access Åtkomstmodul OAIS-viitemallin suomennoksessa käytetty termi jakelulle.
Rakenteellinen metatieto   Strukturella metadata Rakenteellinen metatieto kuvaa digitaalisen objektin fyysisen ja/tai loogisen rakenteen. Sen avulla voidaan esittää esimerkiksi digitoidun kirjan, jossa jokainen sivu on erillinen tiedosto, sivujärjestys.
Replikointi Replication Replikering Lähdeaineiston kopiointi eri mediatyypille siten, että muutoksia paketointitietoon, tietosisältöön tai säilytystietoon ei tarvita.
Semanttinen säilyttäminen Semantic preservation Semantiskt bevarande Semanttinen säilyttäminen on prosessi, jossa varmistetaan aineiston ymmärrettävyyden säilyminen. Prosessiin kuuluu muun muassa riittävistä kuvailevista metatiedoista huolehtiminen ja aineiston alkuperäisen asiayhteyden säilyttäminen.
Siirtokelpoinen tiedostomuoto Acceptable file format for transfer Godkänt filformat för leverans Tiedostomuoto, jonka PAS-palvelut hyväksyy vastaanotossa ja jossa se muunnetaan tarvittaessa säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon. Kaikki säilytyskelpoiset tiedostomuodot ovat myös siirtokelpoisia, mutta kaikki siirtokelpoiset eivät ole säilytyskelpoisia.
Siirtopaketti (SIP) Submission Information Package Informationspaket för leverans (SIP) OAIS-viitemallin mukainen tietopaketti, Submission Information Package (SIP).
Standardisalkku Standard portfolio Standardportfölj Osa PAS-palvelua ohjaavaa kokonaisarkkitehtuuria, joka tunnistaa käytettävät standardit.
Synty- ja tapahtumahistoria Provenance information Information om ursprung, proveniens Metatieto, joka sisältää tietoa digitaalisen aineiston alkuperästä, historiasta ja muutoksista joita siihen mahdollisesti on tehty jälkeenpäin.
Säiliöformaatti Container format Behållarformat Tiedostomuoto, joka voi sisältää ja tukea monen tyyppistä datavirtaa ja täten käytännössä sisältää ääntä, kuvaa ja elävää kuvaa ja näiden tasoja (layer) sekä niihin liittyvää metatietoa. Esimerkkejä säiliöformaateista ovat METS ja verkkoaineiston arkistointiin suunniteltu WARC.
Säilytyksen suunnittelu Preservation planning Bevarandeplaneringsmodul OAIS-viitemallin mukainen PAS-palvelun päätoiminto, jossa digitaalisten objektien esityskelpoisuus turvataan. Säilytyksen suunnittelun tuloksena syntyy säilyttämistä ohjaava säilytyssuunnitelma, jonka on täytettävä palvelusopimuksen tavoitteet.
Säilytyskelpoinen tiedostomuoto Recommended file format Godkänt filformat för LDB Tiedostomuoto, jossa PAS-palvelut säilyttävät digitaalisia objekteja. Tietosisällön säilyminen ja ymmärrettävyys voidaan taata, koska tiedostomuodon migraatioon (tai emulointiin) on tekniset valmiudet.
Säilytysmenetelmä Preservation method Bevarandemetod Digitaalisten objektien esityskelpoisuuden turvaamisen menetelmänä voidaan käyttää migraatiota tai emulointia.
Säilytyspaikka Repository Lagringsplats Taho, järjestelmä tai vastaava, jossa säilytetään digitaalista aineistoa.
Säilytyspaketti (AIP) Archival information package Arkivpaket (AIP) OAIS-viitemallin mukainen säilytyspaketti koostuu aineistosta ja säilytysmetatiedosta.
Säilytyspäätös Preservation agreement Beslut om bevarande Säilytyspäätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriö ja hyödyntävä organisaatio sopivat organisaatiolle varattavasta kapasiteetista Fairdata PAS-palvelusta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Säilytyspäätös edellyttää voimassa olevaa PAS-palvelusopimusta.
Säilytyssuunnitelma Preservation plan Bevarandeplan Säilytyssuunnitelma kuvaa tavoitteet aineiston pitkäaikaissäilyttämiseksi ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.
Säilytystieto, säilytysmetatieto Preservation metadata Information om bevarande Arkistoitavan aineiston siirtotiedostosta ja sen mukana tulevasta metatiedosta tuotettu säilytysmetatieto. Vastaa OAIS-mallin PDI-käsitettä (Preservation Description Information). Myös muodossa pitkäaikaissäilytyksen metatieto.
Säilytystoimenpide Preservation action Bevarandeåtgärd Toimenpide, jonka avulla säilytettävän aineiston ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ominaisuudet voidaan luotettavalla tavalla säilyttää. Esimerkiksi migraatio PPT-tiedostomuodosta PDF/A -tiedostomuotoon.
Tarkistussumma Checksum Kontrollsumma Informaatiosta (merkkijonosta tai tiedostosta) soveltuvaa matemaattista algoritmia käyttäen laskettu lukuarvo tai merkkijono, jonka avulla voidaan tunnistaa informaatiossa syystä tai toisesta tapahtuneet muutokset. Jos yksikin bitti muuttuu, informaatiosta uudelleen laskettu lukuarvo ei täsmää aiemmin lasketun ja tallennetun lukuarvon kanssa.
Taustajärjestelmä Back end system Bakomliggande system Hyödyntävän organisaation operatiivinen laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jonka avulla se vastaanottavaa, hallinnoi ja tarjoaa informaatiosisältöjä.
Tekninen metatieto Technical metadata Tekniska metadata Tekninen metatieto kuvaa aineiston tekniset piirteet.
Tiedostomuoto Format Filformat Tiedostomuoto ilmaisee tiedoston rakenteen. Monista tiedostomuodoista on olemassa julkinen määritelmä (standardi), jossa kuvataan miten kyseisessä formaatissa oleva informaatio on tallennettava digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi Portable Document Format (PDF), Tagged Image File Format (TIFF).
Tiedostomuotokirjasto Format library Formatregister Järjestelmä joka kuvaa tiedostomuotoja sekä sovelluksia, joilla ne ovat avattavissa ja/tai muunnettavissa tiedostomuodosta toiseen (migraatio). Se voi kuvata myös sovelluksien ominaisuuksia ja bugeja, jotka vaikuttavat näihin muunnoksiin laatua heikentävästi eli siten, että syntyvän tiedoston sisältö ja / tai ulkoasu ei vastaa alkuperäistä.
Tietopaketti Information package Informationspaket Tietopaketti on OAIS-viitemallin mukainen yleistermi, jolla viitataan siirtopaketteihin (Submission Information Package, SIP), säilytyspaketteihin (Archival Information Package, AIP) ja jakelupaketteihin (Dissemination Information Package DIP).
Turmeltuminen Corruption Dataröta, datakorruption Informaation sisällön, eheyden tai käytettävyyden menetys tai muuttuminen. Turmeltumisen voi aiheuttaa esimerkiksi laitevika, ohjelmavirhe, tietojen epäonnistunut migraatio, huolimaton ylläpito tai järjestelmään kohdistunut hyökkäys.
Valmisteluvaihe Pre-ingest Förberedande fas Valmisteluvaiheessa varmistetaan että aineisto täyttää PAS-palvelun vaatimukset ennen aineiston siirtämistä PAS-palvelun vastaanottoon.
Vastaanotto Ingest Mottagningsmodul OAIS-viitemallin mukainen PAS-palvelun päätöiminto, jossa vastaanotetaan siirtopaketit ja muokataan niiden sisältö pitkäaikaissäilytykseen sopivaksi.
Virkistys Refreshment Uppdatering Toimenpide, jossa säilytyspaketti siirretään toiselle tallennusvälineelle siten, että kaikki datanhallinnan laitteet ja ohjelmistot toimivat edelleen samoin kuin ennenkin.