Sanasto

Tämä on kansallisille pitkäaikaissäilytyspalveluille laadittu yleinen sanasto. Sanasto avaa toimintaan liittyviä keskeisiä termejä ja käsitteitä siinä muodossa kuin niitä käytetään kansallisten pitkäaikaissäilytyspalveluiden dokumentaatioissa ja ohjeistuksessa. Sanasto on laadittu yhteistyönä PAS-palveluiden ja hyödyntävien organisaatioiden välillä.

Sanaston periaatteet:

  • sanastossa määritellään ne termit, jotka ovat käytössä tavoitteen laajuisesti
  • sanastossa määritellään termit siinä muodossa mitä niillä tarkoitetaan PAS-palvelujen kontekstin sisällä
  • sanastossa ei määritellä termejä, jotka kuuluvat yleissivistykseen
  • sanaston käyttö ei edellytä toisen sanaston tuntemista
  • sanasto ei ole ristiriidassa muiden sidosryhmien sanastojen kanssa

 

FIN ENG SWE SELITE
Aineisto Content Material Pitkäaikaissäilytettävät digitaaliset objektit ja niiden metatiedot, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Huomautus: Aineisto on pitkäaikaissäilytysjärjestelmässä tapahtuvan säilyttämisen kohde.
Aineistotyyppi Content type Materialtyp Aineiston tekninen muoto.

Esimerkki: Teksti, ääni, elävä kuva, kuva, verkkoarkisto ja tietokanta.
Aitous Genuineness Äkthet Hyödyntävän organisaation tieto aineiston tietosisällön alkuperäisyydestä.
Autenttisuus Authenticity Autenticitet Aineiston tietosisällön luotettava säilyminen.

Huomautus: Eheystietojen lisäksi aineiston autenttisuus osoitetaan hallituin muutoksin säilytystoimenpiteillä, siirtopaketin eheyden osoittavalla digitaalisella allekirjoituksella sekä tietopaketin tapahtumahistorian avulla.
Bittitason säilyttäminen Bit-level preservation Tekniskt bevarande Digitaalisten objektien säilyttäminen muuttumattomina.

Huomautus: Prosessiin kuuluu muun muassa aktiivinen eheyden tarkistaminen ja kopioiden hallinta (esimerkiksi virkistys ja replikointi).
Digitaalinen allekirjoitus Digital signature Digital signatur Tieto, jota käytetään aineiston aitouden tai autenttisuuden todentamisen välineenä.
Digitaalinen objekti Digital object Digitalt objekt Bittijono, joka muodostaa loogisen kokonaisuuden.

Esimerkki: Tiedosto tai sen osa.
Eheyden tarkastaminen Integrity check Kontroll av beständighet Digitaalisen objektin sisällöstä tietyllä algoritmilla lasketun tarkistussumman vertaaminen samasta digitaalisesta objektista aikaisemmin laskettuun tarkistussummaan.

Huomautus: Vertailu paljastaa tahattomat ja tahalliset muutokset digitaalisessa objektissa. Tarkastuksien suorittaminen ja dokumentointi on osa aineiston autenttisuuden todistamista.
Eheys Integrity Beständighet Ominaisuus, joka ilmentää sitä, että digitaalista objektia tai tietoa ei ole muutettu luvatta tai vahingossa ja että mahdolliset muutokset voidaan todentaa.

Huomautus: Eheää tietoa voi pitää autenttisena ja oikeellisena.
Eheystieto Fixity information Information om beständighet Tieto, jonka avulla voidaan varmistaa, ettei tietosisältö ole muuttunut huomaamatta.

Huomautus: Muutokset voivat olla tahattomia tai tahallisia.

Esimerkki: Digitaalisen objektin tarkistussumma.
Emulaatio Emulation Emulering Käyttöjärjestelmä- ja sovellusohjelmistoympäristön käytön mahdollistaminen toisessa laiteympäristössä siten, että alkuperäinen käyttökokemus säilyy.

Huomautus: Emulaatio voidaan toteuttaa joko ohjelmistotasolla (esimerkiksi DOS-käyttöjärjestelmän emulointi) tai laitteistotasolla (esimerkiksi Intel 80386-prosessorin emulointi).
Fairdata PAS-palvelu Digital Preservation Service for Research Data LDB-tjänsten för forskningsdata Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu.
Hallinnollinen metatieto Administrative metadata Administrativa metadata Tieto, jonka avulla aineisto on loogisesti hallittavissa ja säilytettävissä.

Huomautus: Hallinnollisen metatiedon osa-alueet ovat tekninen, käyttöoikeuksien ja pitkäaikaissäilytyksen metatieto. Hallinnollinen metatieto ei yleensä liity aineiston tietosisältöön.
Hyödyntävä organisaatio Partner organization Kundorganisation Toimija, joka käyttää pitkäaikaissäilytysjärjestelmää aineistojen säilyttämiseen.
Jakelu Dissemination Distribution Toiminto, jonka avulla hyödyntävä organisaatio voi noutaa pitkäaikaissäilytyksessä olevia aineistojaan.
Jakelupaketti (DIP) Dissemination Information Package (DIP) Informationspaket för distribution (DIP) Aineiston jakelussa käytettävä tietopaketti.
Kohdeyhteisö Designated Community Identifierad målgrupp Tietty ryhmä potentiaalisia käyttäjiä, joiden pitäisi pystyä ymmärtämään tiettyjä aineistoja.

Huomautus: Kohdeyhteisö voi koostua useista eri käyttäjäryhmistä. Kohdeyhteisön määrittelee hyödyntävä organisaatio. Kohdeyhteisö tai sen tapa käyttää aineistoa voivat muuttua, ja nämä muutokset voivat vaikuttaa pitkäaikaissäilytyksen vaatimuksiin.
Kontekstitieto Context Information Kontextinformation Tieto, joka kuvaa aineiston suhdetta ympäristöönsä.

Huomautus: Kontekstitieto voi kertoa miksi aineisto on alun perin luotu, ja kuvata sen suhdetta muihin aineistoihin.
Kulttuuriperintö-PAS-palvelu Digital Preservation Service for Cultural Heritage LDB-tjänsten för digitala kulturarv Kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu.
Kuvaileva metatieto, kuvailutieto Descriptive metadata Beskrivande metadata Aineiston sisältöön ja kontekstiin liittyvä metatieto, joka tukee aineiston löydettävyyttä, tunnistamista ja ymmärrettävyyttä.
Käyttöoikeuksien metatieto Rights metadata Metadata om rättigheter Tieto, joka kuvaa aineiston käytön ehdot.
Käyttöönotto Deployment Ibruktagande av LDB Prosessi, jolla organisaatio liittyy PAS-palvelun hyödyntäjäksi.
Looginen säilyttäminen Logical preservation Logiskt bevarande Digitaalisten objektien ja metatietojen säilyttäminen ymmärrettävinä ja hyödynnettävinä riippumatta teknologioissa tapahtuvista muutoksista.

Huomautus: Prosessiin kuuluu muun muassa säilytyksen suunnittelu,migraatiot ja riittävistä metatiedoista huolehtiminen.
Lähdemetatieto Source metadata Metadata om ursprungskälla Alkuperäisen analogisen tai digitaalisen aineiston metatiedot.

Esimerkki: Jos säilytettävä aineisto on digitoitu kirja, lähdemetatiedoissa voidaan kuvata fyysisen kirjan tiedot.
Merkittävät ominaisuudet Significant properties Betydande egenskaper Aineistossa tunnistettuja ja dokumentoituja teknisiä piirteitä, jotka pitää säilyttää säilytystoimenpiteiden avulla, jotta aineisto pysyy käyttökelpoisena ja ymmärrettävänä.

Huomautus: Hyödyntävä organisaatio tunnistaa ja dokumentoi aineiston merkittävät ominaisuudet.

Esimerkki: Tekstitiedostossa käytetty merkistö, tekstitiedostossa käytetty fontti, tai videotiedoston pituus.
Metatieto Metadata Metadata Aineiston kontekstia, sisältöä, rakennetta ja teknisiä piirteitä kuvaava tieto, joka tukee ja kuvailee aineiston hallintaa ja käsittelyä elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Huomautus: Metatietoa voidaan käyttää muun muassa aineiston hakuun, paikallistamiseen, pitkäaikaissäilyttämiseen ja tunnistamiseen.
METS-dokumentti METS document METS-dokument METS-profiilin mukainen XML-muotoinen tiedosto, joka sisältää tietopaketin metatiedot.

Huomautus: METS = Metadata Encoding and Transmission Standard (http://www.loc.gov/standards/mets/).
METS-profiili METS-profile METS-profil Hyödyntävän organisaation ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän laatima METS-standardin soveltamisohje.

Huomautus: METS-profiilin avulla voidaan varmistaa, että tietopaketti sisältää kaiken pitkäaikaissäilyttämisen ja aineiston hyödyntämisen kannalta tarpeellisen tiedon.

Esimerkki: PAS-palvelun määrittely Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen .
Migraatio Migration Migrering Prosessi, jossa säilytyksessä olevan aineiston hyödynnettävyys varmistetaan muuntamalla digitaalinen objekti tai metatieto korvaavaan muotoon.

Esimerkki: Siirtokelpoisen PDF-tiedoston muuntaminen säilytyskelpoiseen PDF/A tiedostomuotoon.
Normalisointi Normalization Normalisering Prosessi, jossa valmisteluvaiheessa olevan aineiston kelpoisuus pitkäaikaissäilyttämiseen varmistetaan muuntamalla digitaalinen objekti tai metatieto säilytyskelpoiseen muotoon.

Huomautus: Normalisointia tarvitaan silloin kun digitaalinen objekti tai sen metatiedot eivät vastaa niitä vaatimuksia, joita looginen säilyttäminen asettaa PAS-palveluun siirrettävälle aineistolle.
Paketointikomponentti Pre-ingest tool Verktyg för leveranspaket Ohjelmakirjasto, jolla voidaan tuottaa PAS-määrittelyiden mukainen siirtopaketti.
Paketointipalvelu Packaging service Tjänst för skapande av leveranspaket Palvelu, joka koostaa aineistosta siirtopaketin ja siirtää sen PAS-palveluun.
Palvelusopimus Service contract Tjänsteavtal PAS-palvelun ja hyödyntävän organisaation välinen sopimus PAS-palvelun hyödyntämisestä.
PAS-palvelut Digital preservation service LDB-service Kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotetut kansalliset palvelut yhdessä.
PAS-ratkaisu Digital preservation system LDB-lösning Pitkäaikaissäilytysjärjestelmä, jota käytetään PAS-palveluiden tuottamisessa.

Huomautus: PAS-ratkaisu keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin.
Pimeä arkisto Dark archive Slutet arkiv Aineiston säilytyspaikka, joka ei ole saavutettavissa tietoverkon kautta.

Huomautus: Pimeään arkistoon tallennettu kopio PAS-palvelussa säilytettävistä aineistoista on tarkoitettu toipumiseen tilanteessa, jossa muut kopiot ovat vaarantuneet.
Pitkäaikaissäilyttäminen (PAS) Digital preservation Långsiktigt digital bevarande (LDB) Sarja hallittuja prosesseja, joilla varmistetaan digitaalisen aineiston eheys, ymmärrettävyys ja saatavuus.

Huomautus: Säilytettävän aineiston kohdeyhteisö voi vaihtua ajan mittaan. Säilytyksen kesto ylittää nykyisen teknologian elinkaaren.
Rakenteellinen metatieto Structural metadata Strukturella metadata Aineiston fyysistä tai loogista rakennetta kuvaava tieto.

Huomautus: Sen avulla voidaan esittää esimerkiksi digitoidun kirjan, jossa jokainen sivu on erillinen tiedosto, sivujärjestys.
Replikointi Replication Replikering Säilytyspaketin kopioiminen toiselle tallennusalustalle ( bittitason säilyttämisen mahdollistamiseksi).

Huomautus: Replikoinnissa luodaan uusi kopio olemassa olevien kopioiden lisäksi.
Semanttinen säilyttäminen Semantic preservation Semantiskt bevarande Aineiston ymmärrettävyyden säilyttäminen.

Huomautus: Prosessiin kuuluu muun muassa riittävistä kuvailevista metatiedoista huolehtiminen ja aineiston alkuperäisen asiayhteyden säilyttäminen.
Siirtokelpoinen tiedostomuoto Acceptable file format for transfer Godkänt filformat för leverans Tiedostomuoto, joka täyttää pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset vain osittain.

Huomautus: Siirtokelpoinen tiedostomuoto ei täytä pitkäaikaissäilytyksen vaatimuksia yhtä hyvin kuin säilytyskelpoinen tiedostomuoto, eikä sen siten arvioida olevan käyttökelpoinen yhtä pitkään. Siirtokelpoisessa tiedostomuodossa on tallennettu runsaasti aineistoa, jonka takia se on kuitenkin otettu loogisen säilyttämisen piirissä ja on siten siirrettävissä PAS-palveluun.
Siirtopaketti (SIP) Submission Information Package (SIP) Informationspaket för leverans (SIP) Aineiston siirrossa pitkäaikaissäilytysjärjestelmään käytettävä tietopaketti.
Synty- ja tapahtumahistoria Provenance information Information om ursprung, proveniens Metatieto, joka kuvaa aineiston alkuperän, omistushistorian ja muutokset, joita aineistoon on tehty.

Huomautus: Synty- ja tapahtumahistoriaa voidaan hyödyntää aineiston autenttisuuden varmistamisessa.
Säiliömuoto Container format Behållarformat Rakenteinen tiedosto, joka voi sisältää useita digitaalisia objekteja.

Huomautus: Säiliömuodon osat eivät ole erillisiä tiedostoja, mutta niillä on omia teknisiä piirteitä ja ne käsitellään erillisinä digitaalisina objekteina.

Esimerkki: Videotiedosto (säiliömuoto) voi sisältää yhden tai useamman kuva- tai ääniraidan.
Säilytyksen suunnittelu Preservation planning Bevarandeplaneringsmodul Prosessi, jossa digitaalisten objektien pitkäaikainen hyödynnettävyys varmistetaan.

Huomautus: Säilytyksen suunnittelun tuloksena syntyy mm. säilyttämistä ohjaava säilytyssuunnitelma.
Säilytyskelpoinen tiedostomuoto Recommended file format Godkänt filformat för LDB Pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset riittävästi täyttävä tiedostomuoto.

Huomautus: Säilytyskelpoisessa muodossa olevaa aineistoa voidaan siirtää PAS-palveluun ja se on loogisen säilyttämisen piirissä.
Säilytyspaketti (AIP) Archival information package (AIP) Arkivpaket (AIP) Aineiston säilyttämisessä käytettävä tietopaketti.
Säilytyspäätös Preservation agreement Beslut om bevarande Päätös, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö ja hyödyntävä organisaatio sopivat organisaatiolle varattavasta kapasiteetista Fairdata PAS-palvelusta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Huomautus: Säilytyspäätös edellyttää voimassa olevaa PAS-palvelusopimusta ja koskee vain Fairdata PAS-palvelua.
Säilytyssuunnitelma Preservation plan Bevarandeplan Menetelmä, jolla hyödyntävä organisaatio kuvaa aineiston tai aineistokokoelman pitkäaikaissäilytyksen tavoitteet ja menetelmät niiden saavuttamiseksi.

Huomautus: Säilytyssuunnitelma voi kuvata esimerkiksi aineiston merkittävät ominaisuudet, joiden tulee säilyä.
Säilytystieto, säilytysmetatieto Preservation metadata Information om bevarande Aineiston pitkäaikaista säilyttämistä tukeva metatieto.

Esimerkki: PAS-palvelun vastaanoton tarkistukset ja säilytyksen aikaiset tapahtumat.
Säilytystoimenpide Preservation action Bevarandeåtgärd Toimenpide, jonka avulla säilytettävän aineiston ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ominaisuudet voidaan luotettavalla tavalla säilyttää.

Huomautus: Hyödyntävä organisaatio määrittelee merkittävät ominaisuudet säilytyssuunnitelmassa.

Esimerkki: Migraatio tai emulaatio.
Tarkistussumma Checksum Kontrollsumma Digitaalisesta objektista tai tietopaketista laskettu lukuarvo tai merkkijono.

Huomautus: Tarkistussummaa hyödynnetään eheyden varmistamisessa.
Taustajärjestelmä Back-end system Bakomliggande system Hyödyntävän organisaation operatiivinen laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jonka avulla se vastaanottaa, hallinnoi ja tarjoaa aineistoja.

Huomautus: Taustajärjestelmä voi kommunikoida PAS-palvelun kanssa käyttäen koneluettavia rajapintoja.
Tekninen metatieto Technical metadata Tekniska metadata Tieto, joka kuvaa digitaalisen objektin tekniset piirteet.
Tiedostomuotokirjasto Format library Formatregister Tietojärjestelmä, joka sisältää tiedostomuotojen kuvauksia.

Huomautus: Tiedostomuotorekisterit ja -kirjastot ovat merkittäviä tiedonlähteitä tiedostomuotojen kirjon hallitsemiseksi.

Esimerkki: PRONOM.
Tietopaketti Information package Informationspaket Tiedostokokonaisuus, joka sisältää aineiston digitaaliset objektit ja metatiedot määritellyssä rakenteessa.

Huomautus: Tietopaketteja käytetään aineiston siirtämiseen, säilyttämiseen ja jakeluun.
Tietosisältö Content data Innehållsinformation Digitaalisessa objektissa oleva semanttisen säilyttämisen kohde.

Huomautus: Tietosisältö on tiedostomuodosta riippumaton. Merkittävät ominaisuudet määrittävät säilytettävää tietosisältöä.
Valmisteluvaihe Pre-ingest Förberedande fas Prosessi, jossa hyödyntävä organisaatio varmistaa yhdessä pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kanssa sen, että siirtopaketin sisältö täyttää asetetut vaatimukset.

Huomautus: Tarvittaessa aineistoa muokataan vaatimusten täyttämiseksi.
Vastaanotto Ingest Mottagningsmodul Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän toiminto, jossa vastaanotetaan siirtopaketit, validoidaan niiden sisältö, muodostetaan säilytyspaketit.

Huomautus: Onnistuneen vastaanoton jälkeen vastuu säilytyksestä siirtyy pitkäaikaissäilytysjärjestelmälle.
Virkistys Refreshment Uppdatering Säilytyspaketin siirtäminen vanhenevalta tallennusalustalta uudelle tallennusalustalle käyttöiän tullessa täyteen.

Huomautus: Virkistyksessä kopio uudella tallennusalustalla korvaa kopion vanhalla tallennusalustalla.